Company: Federale Politie
Location: België

Apply

Uiterste inschrijvingsdatum
26.07.2019
Referentie
P 4019 T 19 05
Korps/directie/dienst
7370 – Cgc (directie Van De Communicatie)
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

NIV A : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het communicatiebeleid van de Federale Politie adequaat uitvoeren en zich daarbij richten op de klanten en de eindgebruikers om de klanten van CGC zoveel mogelijk tevreden te stellen in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.


FUNCTIEBESCHRIJVING


Als contactpersoon

Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

 • het eerste aanspreekpunt zijn voor de klant;
 • erop toezien dat de (interne en externe) informatie goed doorstroomt;
 • de communicatie verzekeren met betrekking tot een wijziging van de aan te bieden communicatiediensten/-producten (tarieven, contracten, technische interventies …);
 • intern de rol van ambassadeur vervullen voor de klant;
 • de samenvatting van de vragen van de klanten aan de technische experts doorgeven.

Als klantenbeheerder

Een kwaliteitsvolle dagelijkse opvolging van de klanten op administratief vlak en van de dienst verzekeren om de klanten tevreden te stellen en zich te richten op de klanten van de organisatie.


Voorbeelden van taken:

 • de opvolging van het beheer van de behoeften van de klanten verzekeren;
 • een goed administratief beheer van de klanten verzekeren (offertes, opvolging van de bestellingen, contracten, correcte facturering …);
 • toezien op een adequate vergaring en doorstroming van de informatie;
 • de kwaliteit van de aan de klanten aangeboden diensten bevorderen in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie;
 • informatie of verduidelijkingen vergaren bij verschillende bronnen;
 • de communicatiebehoefte in de door de aanvrager uiteengezette situatie nauwkeurig bepalen;
 • de sleutelelementen van de aanvraag bepalen, analyseren en structureren;
 • erop toezien dat de interne en externe aanvragen doeltreffend door de betrokken desks worden opgevolgd.

Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise op het gebied van communicatie, analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het Management Team, de diensten die hierom verzoeken en de partners om hen in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.


Voorbeelden van taken:

 • de aanvragen, dossiers of situaties analyseren;
 • de onsamenhangendheden en de punten van overeenkomst vaststellen;
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;
 • benchmarken met gelijkaardige organisaties;
 • de communicatie naar de klanten toe intern controleren (mailing, website, intranet, documentatie …);
 • zich richten op de klanten binnen de organisatie;
 • tools ontwikkelen die de communicatie betreffende, afkomstig van en naar de klanten toe kunnen verbeteren (bv. catalogus van de producten);
 • de recente ontwikkelingen volgen op het gebied van customer relations management (CRM), customer service management, marketing en dienstverlening aan de onderzoeksnetwerken …;
 • op proactieve wijze acties/projecten/concepten onderzoeken en ontwikkelen voor de klanten;
 • uit eigen beweging contact opnemen met potentiële klanten en hen voorstellen gebruik te maken van de creatieve en innovatieve acties/projecten/concepten die in het activiteitendomein werden ontwikkeld;
 • zijn communicatie aanpassen om doelgroepen aan te spreken die moeilijker te bereiken zijn.

Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om het imago van de organisatie te verbeteren (corporate branding) en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.


Voorbeelden van taken:

 • contacten met de interne en externe deskundigen onderhouden;
 • praktijkgemeenschappen (CoP) leiden met de communicatieverantwoordelijken van de gedecentraliseerde of gedeconcentreerde niveaus om goede praktijken te delen en de communicatie te professionaliseren en harmoniseren;
 • een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het gebied van communicatie uitbouwen;
 • interne en externe partnerschappen uitbouwen.

Als auditor

De richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving met betrekking tot communicatie toepassen en doen toepassen, en ook audits uitvoeren om een correcte uitvoering van de aan de organisatie toevertrouwde opdrachten te waarborgen.


Voorbeelden van taken:

 • met de desk Monitoring controles van de klanten verzekeren (survey), indien nodig met de hulp van interne of externe experts;
 • oplossingen zoeken en uitwerken om de communicatiediensten voor de klanten te verbeteren/uit te breiden;
 • de communicatiebehoeften van de klanten/eindgebruikers inventariseren;
 • analyseverslagen opstellen;
 • verbetervoorstellen formuleren of procedures optimaliseren die op de (interne en externe) klanten zijn gericht.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de commissaris-generaal (CG) uitgestippelde (interne en externe) communicatiebeleid en helpt het mee ontwikkelen. Ze verleent steun aan de verschillende entiteiten van de Federale Politie. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als tenaanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief en draagt zo bij tot de versterking van het vertrouwen in de federale politie en van haar imago (corporate branding).De desk Account Manager, die afhangt van de dienst Client, verzekert het invalspunt voor de vragen op het gebied van communicatie van de diensten van de Federale Politie en/of van de Lokale Politie. De desk is belast met de coördinatie en de opvolging van die behoeften. De account managers leiden praktijkgemeenschappen (CoP) op het gebied van communicatie om goede praktijken te delen en de communicatie van de gedecentraliseerde en gedeconcentreerde niveaus te professionaliseren en harmoniseren.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie – Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid – Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking – Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten – Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie – Niv.:BASIS


Praktische kennis :

 • Conceptualiseren – Abstraheren door op een globale manier te denken over

waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete

adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

 • Beheren – De personen, middelen, budgeten en de tijd evalueren en efficiënt

beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te

bereiken doelstellingen.

 • Bouwen van een team – Samenwerking tussen teamleden en teams

aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen

aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het

gevoel heeft te kunnen bijdragen.


Verwachte gedrag :

 • Relaties leggen – Het opbouwen en in stand houden van formele en informele

relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen

verschillende organisatieniveaus.

 • Beïnvloeden – Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te

maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te

gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn

gesprekspartner(s) of publiek.

 • Klantgericht optreden – Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 • Organisatiebetrokkenheid – De maatschappelijke (nationale en

internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de

partnerorganisaties.


Stress beheren
– Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en

tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Commission de sélection: A déterminer plus tard.

Test d’aptitude: A déterminer plus tard.

Un exposé des titres et mérites et motivation est exigé (5 pages maximum) – Portfolio

Wervingsreserve: 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving
Profiel_AccountManager_NivA_FR-NL.pdf
Datum van indiensttreding
Datum te bespreken met de kandidaat

Informations

Naam
BOMAL
Voornaam
Géraldine
Functie
Directrice
E-mail
cgc@police.belgium.eu
Telefoon
02 642 67 47
Korps/directie/dienst
CGC/Direction de la Communication